Z dniem 12 lutego 2019 r. przedłużamy termin naboru na kursy !!!

UWAGA!!!

Z dniem 12 lutego 2019 r. przedłużamy termin naboru na kursy:

 

Operator wózków jezdniowych + magazynier + obsługa kasy fiskalnej

ADR – kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas

realizowane w ramach projektu „Kursy warte rynku pracy”

Projekt „Kursy warte rynku pracy” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych RPO WM.

W projekcie mogą wziąć udział mieszkańcy/ki powiatów: ostrołęckiego, makowskiego, ostrowskiego, przasnyskiego i wyszkowskiego, którzy/re z własnej inicjatywy chcą podnieść swoje kwalifikacje

  • Zajęcia będą prowadzone w Ostrołęce w siedzibie Ostrołęckiego Centrum Kształcenia Kierowców przy ul. Witosa 10.
  • Każdy z uczestników/czek będzie miał zapewnione materiały szkoleniowe.
  • Po zakończeniu kursów odbędą się egzaminy a uczestnicy otrzymają odpowiednie zaświadczenia.

Formularze zgłoszeniowe wraz z ankietą motywacyjną są przyjmowane w Biurze Projektu przy ul. Witosa 10 w Ostrołęce w siedzibie Ostrołęckiego Centrum Kształcenia Kierowców oraz w oddziałach firmy w Przasnyszu przy ul. Makowskiej 79 oraz Myszyńcu przy ul. Poległych 3 w godz. 9.00-17.00.

Więcej informacji: tel. 533 325 357, e- mail: projekt@ockk.pl , w Biurze Projektu przy ul. Witosa 10 w Ostrołęce oraz w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie udostępnionym na stronie www.ockk.pl wraz z formularzem zgłoszeniowym i ankietą motywacyjną.