RODO

Jak przetwarzamy Twoje dane?

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Ostrołęckie Centrum Kształcenia Kierowców Antoni Ścibek-Rejmontowski, z siedzibą w Ostrołęce, (07-410), ul. Witosa 10, tel: 535806980.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Ostrołęckie Centrum Kształcenia Kierowców Antoni Ścibek-Rejmontowski, na podstawie:

1) 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO*

a) Podjęcia działań przed zrealizowaniem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba której dane dotyczą,

b) Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

2) Prawnie uzasadnionego interesu Ostrołęckiego Centrum Kształcenia Kierowców Antoni Ścibek-Rejmontowski (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu:

a) marketingu produktów lub usług własnych,

b) organizowania i prowadzenia konkursów oraz innych akcji marketingowych,

c) dochodzenia lub zabezpieczania roszczeń;

3) odrębnej zgody (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO*) w celu:

a) przekazywania klientowi informacji o proponowanych zmianach zawartej umowy, o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby, potwierdzeniu przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres lub adres poczty elektronicznej,

b) marketingu bezpośredniego usług własnych Ostrołęckie Centrum Kształcenia Kierowców Antoni Ścibek-Rejmontowski.

Marketing bezpośredni, o którym mowa w pkt. b) może być realizowany przez Ostrołęckie Centrum Kształcenia Kierowców Antoni Ścibek-Rejmontowski za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon).

4) przetwarzanie jest niezbędne do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (tj. na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f RODO*) w celu:

a) ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń przez w postępowaniu sądowym, administracyjnym, lub też innym postępowaniu pozasądowym.

5) odrębnej zgody (tj. na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO*) w celu:

a) wydania orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego o istnieniu lub braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami silnikowymi, uzyskania uprawnień do zawodowego przewozu osób i rzeczy,

6) Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

 1. dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego administratora, będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

a) posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),

b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Ostrołęckie Centrum Kształcenia Kierowców Antoni Ścibek-Rejmontowski,

c) wypełnienia obowiązku prawnego administratora (w szczególności wynikających z przepisów podatkowych lub rachunkowych),

 1. dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych Ostrołęckiego Centrum Kształcenia Kierowców Antoni Ścibek-Rejmontowski, na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
 2. dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania,
 3. dane osobowe przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich roszczeń przez w postępowaniu sądowym, administracyjnym, lub też innym postępowaniu pozasądowym, będą przechowywane przez okres trzech lat,
 4. dane osobowe przetwarzane w celu wydania orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego o istnieniu lub braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami silnikowymi, uzyskania uprawnień do zawodowego przewozu osób i rzeczy, będą przechowywane przez okres pięciu lat.

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
 2. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
 3. prawo żądania od administratora usunięcia danych,
 4. prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
 6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
 7. prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą, lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
 8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
 9. prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

 

Prawa wymienione w pkt 1) – 6 i pkt 8) – 9) powyżej można zrealizować m. in. Poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem iod@ockk-szkolenia.pl

lub poprzez kontakt z Ostrołęckie Centrum Kształcenia Kierowców Antoni Ścibek-Rejmontowski,

Ostrołęka, 07-410, ul. Witosa 10, tel: 535806980, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”.

 

Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Ostrołęckie Centrum Kształcenia Kierowców Antoni Ścibek-Rejmontowski to :

partnerzy handlowi, przedsiębiorcy telekomunikacyjni, firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, biura informacji gospodarczej, biura rachunkowe, firmy archiwizujące dokumenty, firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


Opublikowano: 25.05.2018r.